Haber Bankam

KOSGEB Esnafa 500 Milyon Lira İmalat Desteği Veriyor!

KOSGEB Kobigel Gelişim Destek Programı Proje teklif çağrısı yayınlandı. Kosgeb esnafa ve KOBİ’lere 500 milyon lira destek verecek. Başvuru tarihleri 11 Eylül 2017 – 20 Ekim 2017 tarihleri arasındadır. Personel Giderleri, Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil), Yazılım Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri için hibe ve faizsiz kredi verilmektedir. Ayrıntılar haberimizde..

KOSGEB Esnafa 500 Milyon Lira İmalat Desteği Veriyor!
 • 0 YORUM
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 oy, Ortalama: 5,00 out of 5)
  Loading...

KOSGEB 11 Eylül 2017 tarihinde KOBİGEL proje programı çağrı ilanını yayınladı. Buna göre KOSGEB Kobilere proje programları dahilinde 500 milyon lira destek dağıtacak. İşte KOSGEB KOBİGEL 2017 proje çağrısının, başvuru tarihleri, şartları, kimlere verilecek, nasıl başvuru yapılacak, tüm ayrıntılar haberbankam.com’ da..

KOSGEB KOBİGEL 2017 PROJE ÇAĞRI İLANI VE ŞARTLARI

Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. Misyonu KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak olan KOSGEB tarafından, bu anlayış doğrultusunda, imalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için “ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİ’LERİN PAYININ ARTTIRILMASI” konulu proje çağrısı hazırlanmıştır.

Proje çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve haberbankam.com yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir.

1.Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2.Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

3.Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4.Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

5.Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

6.Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

7.Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

8.Konu: Yeşil üretime geçiş

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilecektir.  Başvuru Kılavuzu ve programın Uygulama Esasları, www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü seçilerek incelenebilecektir.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23.59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.

PROJENİN AMACI

İmalat sanayi sektörü, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde kritik bir öneme sahiptir. Türkiye’de de imalat sanayinin toplam istihdam, katma değer ve ihracat içindeki ağırlığı belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin son dönemlerde gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve haberbankam.com ihracat artışında imalat sanayi sektörü temel itici güç olmuştur. İmalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için gereklidir.
Katma değerli ve ileri teknolojili sektörlerin, Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rolü oynaması öngörülmektedir. KOBİ’lerin bu süreçteki yatırım, tasarım ve beceri geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Teklif çağrısı ve sonraki dönemde uygulanabilecek tamamlayıcı ve devamı nitelikteki çağrılar ile;

 1. Üretim ve üretim lojistiği süreçlerinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri imkanlarından yararlanma düzeyi geliştirilecek,
 2. Yüksek katma değerli ve ileri teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı arttırılacak,
 3. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin toplam üretim ve satış hacmindeki ağırlığı arttırılacak,
 4. İhracat yapan KOBİ sayısı ve KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilen haberbankam.com ihracat hacmi arttırılacak,
 5. Mikro ölçekli işletmelerin mühendislik becerilerini ve iş hacimlerini geliştirerek ölçek büyütmeleri sağlanacak,
 6. KOBİ’lerin çevreye duyarlı ve enerji verimliliği arttırılmış imalat süreçleri oluşturmaları sağlanacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ 11 Eylül – 20 Ekim 2017 

Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

HEDEF SEKTÖR

NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler

ÖLÇEK

 KOBİ ölçeğindeki işletmeler

DİĞER ŞARTLAR

 1. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
 2. İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
 3. Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

PROJE BÜTÇESİ: 

Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.

ÇAĞRI BÜTÇESİ 500.000 TL.’DİR.

 1. KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.
 2. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır.
 3. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.


HANGİ PROJELER İLE BAŞVURU YAPILABİLİR?

1. Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları  İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.
2. Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış  Hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir. Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz. 2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
3. Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş: Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin  gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir. Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz. 2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.
4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım:  Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.
5. Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme: Mikro ölçekli işletmelerin tasarım – mühendislik – ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine
yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir. Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
6. Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi: Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir. Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.
7. Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması: İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.
8. Konu: Yeşil üretime geçiş: İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

Proje Süresi Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Geri ödemesiz 300.000 TL. Geri ödemeli 700.000 TL Toplam 1.000.000 TL
Erken ödeme Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

Desteklenen Sektörler ve Kalemler

BAŞVURU TARİHLERİ

 • Proje başvurusu 11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)
 • Kontrol süreci İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)
 • İşletme düzeltme: 30 Ekim – 3 Kasım 2017 (5 iş günü)
 • Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)
 • Kurul değerlendirmesi : 17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü) 4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)
 • Kabul edilen projelerin bildirilmesi 2 Ocak 2018
 • Proje Ara Faaliyet Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanır.
 • Destek oranı tüm bölgelerde %60 oranındadır.
 • Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

KOSGEB Kobigel 2017 Programı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler:

 1. Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda haberbankam İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.
 2. Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya
  fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)
 3. KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya
  maliyet çizelgesi verilmelidir.
 4. 2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi
 5. Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar:
  1.  İşletme sahibinin veya %50’den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)
  2. Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)
  3. İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye Son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir. Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)
  4. Ek puanların toplamı 10’u geçemez.

BAŞVURULARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

 1. Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilecektir.
 2. Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 3. KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program Kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.
 4. KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler
  (son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.

Diğer tüm belge ve evraklar için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

ETİKETLER:
Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ