Haber Bankam

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklemesi Tebliği Resmi Gazete’de

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası Ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin tebliğname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yatırımcılara, hayvan alımı ve ahır yapımı için %50 ve %80 oranlarında geri ödemesiz hibe desteği verilecek.

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklemesi Tebliği Resmi Gazete’de
  • 0 YORUM
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Habere Oy Ver!
    Loading...

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası Ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 04/03/2017 tarihli 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda belirtilen illerimizde hayvancılık desteklemelerinin esasları belirlendi.

Belirtilen illerde damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına belirli oranlarda hibe ve destek verilecek.

  • İnşaat yatırımlarında yüzde 50 oranında hibe, ağır, ahır tadilatı, yeni yapılacak kapalı alanlara, ve yarı açık ve açık sitemli ahırlar içinde bu destek verilecek.
  • Damızlık erkek hayvan alımı kapsamında %80 hibe verilecek.
  • İnşaat yatırımı ve teke-koç alımı yatırımı kapsamında DAP, GAP, KOP ve DOKAP projesinde ki illere,
  • Damızlık boğa alımı yatırımları ise GAP, DAP; DOKAP projelerinde yer alan illere verilecek.

DESTEKLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden; Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı  en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

YATIRIMIN SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Destek kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı  tamamlanan işletmeler yararlanır. İnşaat işleri ile damızlık boğa, koç ve tekelerin satın alınarak işletmeye konulması, başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır. Yatırımın belirlenen sürede tamamlanamaması  halinde il proje değerlendirme komisyonunun görüşü doğrultusunda merkez proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya, toplam 6 (altı) ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve bu yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmaz.

YATIRIMIN AYRINTILI DETAYLARI

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımını gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır.

(2) Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlandırılır.

(3) Yatırım tutarı  üst sınırı,  her yılın başında bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı aynı yıl içerisinde değiştirebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.

(4) Onaylanan yatırım proje tutarının, belirlenen üst sınırı aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(5) Her bir yatırımcı, inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için birlikte ya da ayrı  ayrı  sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı, şirket ortaklığından ayrılsa dahi aynı konudaki yatırımdan bir daha yararlanamaz.

(6) Yatırımcılar, kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(7) İnşaat yatırımları hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:

a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı  ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, terminplanında belirtilenden daha uzun sürecekse, ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile ilgili yatırımcılar bu bent kapsamı dışında tutulur.b) Yeni yapılacak ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçimi hususunda il müdürlükleri yetkilidir.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru ve ekipmanları, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları, destekleme kapsamında değerlendirilmez.

d) İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından projenin onaylandığı yılda yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

(8) Damızlık boğalar ile koç ve tekeler hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:

a) Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri 1 (bir) baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının % 5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılır.

b) Damızlık boğalar ile koç ve tekeler, Bakanlıkça belirlenen teknik şartları ve sağlık şartlarını taşır. Desteğe konu damızlık boğa ve koç-teke ırkları Bakanlıkça belirlenir.

c) Damızlık boğalar Bakanlık, TİGEM veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilir. TİGEM, projeden yararlanacak işletmeler için damızlık boğalar ile koç ve tekeleri gerek kendi yetiştirdiklerinden gerekse yurt içi ve yurt dışından temin eder.

ç) Damızlık koç ve tekeler TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden bireysel olarak veya yatırımcıların bağlı  bulundukları  Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilir.

d) Düzenlenecek fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesindeki tutarın Bakanlıkça belirlenen fiyatlardan fazla olması halinde, fazla olan kısım yatırımcı tarafından karşılanır.

e) Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince Bakanlıkça belirlenen teknik şartlar ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

f) Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin  iki  yıl süre ile satılmayacağına, ahır/ağıl yapımı hibelerinde ise işletmenin 3 yıl boyunca aktif olacağına dair yatırımcıdan taahhütname alınır. Taahhütname, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında imzalanır.

g) Anne ve baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışındadır.

ğ) Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen rakamları yıl içerisinde değiştirebilir.

(9) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

a) İnşaat yatırımı  yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı  yapacağı  yerdeki il müdürlüğüne; damızlık boğa ve koç-teke alımı  hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine, her iki yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise il müdürlüğüne başvurur.
b) Başvurular her yıl Ocak-Şubat-Mart aylarında alınır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde merkez proje değerlendirme komisyonu kararı ve Bakan onayı ile başvuru süresini uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.
(2) Başvurular, yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekir.
(3) Yatırımcı ile il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname imzalanır.
(4) İnşaat yatırımları  ile damızlık boğa ve koç-teke alımı başvurularında istenecek belgeler her yıl Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır.

Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvancılık destekleme tebliğine buradan ulaşabilirsiniz!

ETİKETLER:
Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ