Haber Bankam

Genç Çiftçi Sonuçları 2018 E-DEVLET Kazananlar 28 MAYIS 2018

2018 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çiftçilerimize 30 Bin Tl. Hibe verilecek. Bu yıl yapılan başvurular neticesinde sonuçların E-Devlet sisteminde 25, 26, 27, 28 veya 29 MAYIS 2018 tarihinden itibaren açıklanacağından bahsedildi.

Genç Çiftçi Sonuçları 2018 E-DEVLET Kazananlar 28 MAYIS 2018
 • 7 YORUM
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 oy, Ortalama: 3,54 out of 5)
  Loading...

2018 yılında genç çiftçi başvuruları tamamlandı. Artık sonuçların açıklanma süreci beklenmeye başlandı. Geçen yıl il il 30 bin TL. hibeye hak kazanan genç çiftçilerimizi yayınlamıştık. Bu yılda yine 2018 genç çiftçi sonuçları açıklandığında sizler için listeleri yayınlayacağız. Bunun haricinde bu yıl E-Devlet sitesinden de sonuçları öğrenme imkanına sahip olacaksınız.

genç çiftçi hibe sonuçları

genç çiftçi hibe sonuçları

2018 Sonuçları MAYIS ayında açıklandığında;

Genç Çiftçi 2018 Sonuçları Adresini ziyaret ederek, hibeye hak kazanıp kazanamadığınızı öğrenebilirsiniz.

Genç çiftçi hibe sonuçlarının açıklanmasını müteakiben illerimizde hibe almaya hak kazanan genç çiftçi listeleri internet sitelerinde yayınlanmaya başladı. Bu sitelerde hem asıl kazanan genç çiftçiler hemde yedek listede bulunanlar açıklandı.

GENÇ ÇİFTÇİ SONUÇLARI 2018 LİSTESİ

Aşağıda Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüklerin internet siteleri mevcuttur. Başvuru yaptığınız ile ait internet sitesini ziyaret ederek askı listesini kontrol edebilirsiniz.

Sonuçları açıklanan illerimize ait listeler yayınlanmış olup, sonuç açılmayan iller ise, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl, İlçe Müdürlüklerinden Sonuçları Öğrenebilirler.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri için (TİGEM) Genç çiftçiye Ön Ödeme-Hibe Ödemesi yapılması için

 1. Sözleşme Aşamasında İstenecek Belgeler
 • Hibe Sözleşmesi (Sistemden),
 • Hayvan Alım Sözleşmesi (Sistemden),
 • Taahhütname (Tebliğ Eki-Noter Onaylı),
 • İkametgâh Belgesi (Sistemden Kontrol), (Projenin uygulanacağı yer ile aynı olması gerekir),
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • SGK’ dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge,
 • İşletme Kapasite Belgesi,
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi (Noter veya Muhtar Onaylı).
 • Hibe-Ön Ödeme Talep Dilekçesi.
 • NOT: Büyükbaş-Küçükbaş hibe sözleşmesi imzalayan genç çiftçiler sözleşmeden sonraki 5 iş günü içinde 3.000,00 TL’nin TİGEM’ in ilgili hesabına yatırıldığına dair dekontu İlçe Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. (Vergi,harç ve fonlar için)
 • BURADA BELİRTİLEN ÜCRET İÇİN İL VEYA İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNİZDEN BİLGİ ALINIZ!     

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projeleri Haricindeki Ödemeler İçin Genç Çiftçiden İstenecek Belgeler

 • Hibe Ödeme Talep Dilekçesi ve Ekleri,
 • Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 • SGK’ dan prim borcu olmadığına dair belge,
 • İşletme Tescil Belgesi ( Ağıl/Ahır, Kanatlı, İpekböceği ve gıda üretimi ve işlemeye esas tesisler için istenir.)
 • İcra takibinde olmadığına dair belge,
 • Takipte borcu olmadığına dair T.C. Ziraat Bankasından alınan belge.
 • ÇKS belgesi veya proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan HAYBİS, AKS, ÖKS, OTBİS vb. çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge; proje uygulama ve takip sürecinde, ilgili kayıt sistemlerinin Bakanlığımızca belirlenen, yeni kayıt veya güncellemeye açık olduğu dönemde belge temini sağlanır. Sistemlerin kapalı olması ödemeyi engellemez.
 • Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
 • Basınçlı sulama sistemi kurulması ile ilgili projeler, 24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalıdır. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma ödeme talebine eklenmelidir.
 • Teknik şartname; genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası, arıcılık malzemeleri vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge.
 • Diğer alımlara ait fatura, kasa fişi (ithal edilen makineler için tercüme edilmiş noter tasdikli fatura), ödeme ile ilgili eklere göre düzenlenerek aslı ve suretleri şeklinde il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilecektir. Suretlerin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilecektir.

GENÇ ÇİFTÇİ HİBE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİGenç çiftçi 30 bin TL. hibe sonuçlarınızı İL İSMİ tarim.gov.tr adreslerinden müdürlüklerin internet sitelerinden, E-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabileceğiniz gibi yayınlanan müdürlüklerin internet siteleri ve askı listelerinden de takip edebilirsiniz.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 2018/12 sayılı Tebliğin 5. Maddesinin 2. Bendinde; Program kapsamında illerde desteklenecek genç
çiftçi sayısı ve hibe miktarı; “Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, !arsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak belirlenir.” denilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluğu çerçevesinde, Değerlendirme Komisyonu tarafından uygulanması zorunlu olan desteklenecek genç çiftçi sayısı ile TİGEM, TAB ve KOZABİRLİK
tarafından yapılacak tesis ve temini yapılacak an ve arıcılık malzemeleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ipekböceği yetiştiriciliği proje dağılımını içeren “İl Proje Uygulama Talimatı ve Proje
Dağıtım Projeksiyonu” Olur eldedir.   Genel uygulama ve esaslarına açıklık getirmek amacı ile hazırlanan ve ekte sunulan “İl Proje Uygulama Talimatı ve Proje Dağıtım Projeksiyonunun” illerde oluşturulan Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu Karan çerçevesinde Valilikler {İl Müdürlükleri) tarafından uygulanmasını ve Olur’ un “gencciftci.tarim.gov.tr” yazılım programından yayımlanması talep edilmiştir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına esas olarak Proje Değerlendirme Komisyonu aşağıdaki hükümler ve Talimat
Ekleri çerçevesinde projelerin uygulamnasını ve dağılımını gerçekleştirir.

Buna Göre il Proje Değerlendirme Komisyonu;

1) Programın, İl Merkezinde (Büyükşehirlere bağlı Merkez İlçeler, İl Merkezi olarak kabul edilir) ve bütün İlçelerde uygulanmasını sağlar.

2) İl Merkezinde ve İlçelerde uygulanacak olan proje konularını ve sayılarını Talimat hükümleri çerçevesinde belirler Karara bağlar ve sistemde kodlamnasını sağlar.

3) Genel Müdürlükçe belirlenen ve Talimat ekinde bulunan “İLLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI” kapsamını/sayısını değiştirmeden sistemde (gencciftci.tarim.gov.tr) kodlu olan projelerin uygulamnasını sağlar. (EK-1)

4) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan “DEĞERLENDİRME KRİTER TABLOSU” Komisyon için çalışma sayfası olaı·ak sisteme yüklenıniş olup başvurular değerlendirilmek üzere sıralanınıştır.
a) Komisyon; sistemde oluşturulan çalışma sayfası üzerinden Kılavuz kriterlerine bağlı olmaksızın (Raporlar – Detaylı Başvuru Listesi) başvuruların değerlendirmesini (0-30 üzerinden) yapabilir.
b) Çalışma süresinin bitiminden sonra bütün başvurular sistem üzerinden listelenir ve hakediş sırası oluşturulur.
c) Bütün başvurulara ait sıralanan “Hakediş Listesi” bir defaya mahsus sistemden çıktı olarak alınır, Komisyon tarafından imzalanır ve dosyalanır. (Çalışma süresi bitiminde sistem Genel Müdürlükçe kitlenir.)
d) Sistemde, Komisyonca oluşturulan listedeki sıraya göre dağılımı yapılan projelere esas konu bazlı “İL/İLÇE HAKEDİŞ (ASİL VE YEDEK) LİSTESİ” periyodik olarak oluşturur ve sistemden çıktı olarak alınınası sağlanır.
e) (Asil/Yedek) Hakediş Listeleri; Bakanlık İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve İl/İlçe Proje Yüıütme Birimi Başkanı imzası ile askıya çıkarılır.
f) Aynı ikametgahta bulunanlardan ve eşlerden bir kişinin hibeden faydalanması için gerekli kontroller sistem üzerinden Genel Müdürlükçe yapılır ve listelerin buna göre hazırlanınası sağlanır.
g) İpekböceği Yetiştiriciliği ve Ana Arı, Arı Sütü, Polen ve Diğer Arı ürünleri Üretimi proje konusundaki bütün başvuruların uygulanmasını sağlanır ve bu konudaki iptallerin Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği proje (TİGEM) konusunda il düzeyindeki en üst sıradaki genç çiftçiye aktarılması Genel Müdürlük tarafından sağlanır.

5) Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiriciliği proje konusunda il genelinde en fazla 25 (yirmi beş) Adet uygulanmasını sağlar.

6) Serbest Sistem Tavuk Yetiştiriciliği proje konusunda il genelinde en fazla 25 (yirmibeş) Adet uygulanmasını sağlar.

7) Bitkisel Üretim ve diğer konulara esas proje sayılarını ve uygulanacak ilçeleri belirler ve sisteme kodlar. Bitkisel üretim ve yukarıda belirtilmeyen diğer proje konuları ile ilgili bütün başvurular değerlendirildikten sonra başvuru kalmadığı takdirde; kontenjanın Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (TİGEM) konusunda İl düzeyindeki en üst sıradaki genç çiftçiye aktarılması Genel Müdürlük tarafından sağlanır.

8) Bir ilde belirlenen proje konuları içerisinde uygulayıcı kalmadığı takdirde Genel Müdürlük tarafından uygun görülen il veya illerde uygulanması sağlanır.

9) Projelerin konu bazında uygulama ve teslim süreleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren aşağıdaki gibidir;

a. Büyükbaş sığır yetiştiriciliği, Büyükbaş manda yetiştiriciliği, Küçükbaş koyun yetiştiriciliği, Küçükbaş keçi yetiştiriciliği için son gün 31.12.2018 tarihidir.
b. An ve Arı Ürünleri Üretimi ile İpekböceği Yetiştiriciliği için son gün 30.09.2018 tarihidir.
c. “Kapama Meyve Bahçesi Tesisi”, “Bağ, Çilek ve Diğer Üzümsü Bitkilerden Kurulu Kapama Bahçe Tesisi”, “Açıkta Fide, Fidan ve Süs Bitkisi Üretimi” için 60 (altmış) gündür.
d. “Kültür mantarı üretimi”, “Arıcılık”, “Kanatlı yetiştiriciliği”, İpekböceği yetiştiriciliği ile Örtüaltı Tesisleri için 100 (yüz) gündür.
e. “Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi” ile “Coğrafi işaretli olan gıdaların üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi” projeleri için 80 (seksen) gündür.
10) Program çerçevesinde TİGEM, TAB ve KOZA BİRLİĞİN sorumluluğunda olan proje konuları haricinde yedek belirleme ve sözleşme imzalamaya esas son uygulama tarihi 05.10.2018 <lir. Bu tarihten sonraki iş ve işlemler Genel Müdürlük tarafından kontrol edilir.

TİGEM GENÇ ÇİFTÇİ PROTOKOLÜ

1) Büyükbaş sığır yetiştiriciliği Proje konusunda; 8.000 adet genç çiftçiye 8-15 aylık, etçi, kombine ırkı (gerektiğinde sütçü ırk) ve melezleri 5 baş/genç çiftçi,
2) Büyükbaş manda yetiştiriciliği Proje konusunda; 600 adet genç çiftçiye 12-24 aylık, 5 baş manda/genç çiftçi (4 dişi+ 1 erkek),
3) Küçükbaş koyun yetiştiriciliği Proje konusunda; 3.820 adet genç çiftçiye 8-24 aylık, Akkaraman, Morkaraman, Hemşin, İvesi, Kıvırcık, Karayaka, Merinos, Turcana vb. ırkı 34 baş koyun/genç çiftçi (32 dişi+ 2 erkek),
4) Küçükbaş keçi yetiştiriciliği Proje konusunda, 80 adet genç çiftçiye 10-24 aylık, 37 baş keçi/genç çiftçi (35 dişi+ 2 erkek),

olmak üzere toplam 12.500 genç çiftçiye büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri konusunda canlı demirbaş dağıtımı planlanmış olup, gerektiğinde TİGEM ve TRGM arasında yapılacak değerlendirme sonucunda güncelleme yapılabilir.

TİGEM GENÇ ÇİFTÇİ SÖZLEŞME İMZALAMA ŞARTLARI

1- Hibe sözleşmesi imzalayan genç çiftçi, hayvanların, % 8 KDV ve diğer her türlü vergilere karşılık Toplam 3.000.00 TL tutarındaki bedel, sözleşmenin imzalanmasını müteakip beş iş günü içerisinde TİGEM’in T.C Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubedeki TR93 0001 0017 4505 9943 7852 05 İBAN Numaralı hesap numarasına öder. Ödeme belgesini İl/ilçe Müdürlüğüne teslim eder. Bu bedeli ödemeyen Genç Çiftçi’ nin imzalamış olduğu sözleşme hükümsüz sayılır.
2- Hayvanların tesliminden önce, genç çiftçinin ölümü, askere gitmesi, kamu personeli olması, evlenmesi, boşanması, SGK kapsamında işe giımesi gibi benzer sebeplerden dolayı sözleşmenin iptal edilmesi durumunda ödemiş olduğu bedel genç çiftçiye TİGEM tarafından iade edilir.
3- İade ödemelerinin yapılabilmesi ıçın Il/Ilçe Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçinin kimlik bilgilerinin ve banka IBAN numarasının yer aldığı dilekçe ile birlikte uygun görüş yazısının TİGEM’e gönderilmesi gerekmektedir.
4- Proje kapsamındaki manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temininden ve İl/İlçe Müdürlüklerine nakliyesinden TİGEM, İl/İlçe merkezine nakliye sonrası hayvanların genç çiftçilere tesliminden İl/İlçe Müdürlükleri sorumludur.
5- Yurtdışından temin edilecek hayvanların seçimi TİGEM’e aıttır. Gerektiğinde TRGM/İl/ilçe Müdürlüğü personeli (Veteriner Hekim-Zooteknist) TİGEM tarafından seçime çağrılabilir.
6- Yurtiçinden temin edilecek hayvanların seçımı İl/İlçe Müdürlüğü personelinden (Veteriner Hekim-Zooteknist) oluşacaktır. İhtilaf halinde TİGEM/TRGM personeli yetkilidir.
7- Seçim heyetinin giderleri TİGEM tarafından karşılanır.
8- Yurt dışından temin edilen hayvanlara ait karantina ve rnillileştirilme işlemleri TİGEM tarafından yapılmasına müteakip genç çiftçiye teslimi yapılır.
9- Yurtdışından temin edilecek hayvanların teknik ve sağlık şartları, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce belirlenen “teknik ve sağlık kriterleri” dikkate alınarak belirlenir. Yurtiçinden temin edilecek hayvanlarda ise TRGM ve TİGEM tarafından düzenlenen “Hayvan Alım Sözleşmesinde” belirtilen teknik ve sağlık kriterlerini taşımaları yeterli olacaktır.

10- Program kapsamında büyükbaş veya küçükbaş canlı hayvan almaya hak kazanan genç çiftçiler ve taraflar arasında aynı anda “canlı hayvan alım sözleşmesi” ve “hibe sözleşmesi” imzalanır.

11- Genç çiftçinin muvafakati ile canlı hayvan hibe bedeli TRGM tarafından ön ödeme olarak Banka aracılığıyla Tİ GEM hesabına aktarılır. Hak sahibinin herhangi bir sebeple proje dışında kalması halinde, hak sahibi adına TİGEM’e aktarılan para, TİGEM tarafından ilgili hesaba geri aktarılır.
12- TİGEM, canlı hayvan alım sözleşmesinin imzalanmasına müteakip 31.12.2018 tarihine kadar sözleşme konusu hayvanları İl/İlçe Müdürlüklerine, genç çiftçilere teslim edilmek üzere nakleder. Mücbir sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulması halinde süre değişikliği TRGM ile Tİ GEM arasında mutabakatla yapılacaktır.
13- TİGEM tarafından teslimi yapılacak olan canlı hayvanların sayısı ve gerekli bilgileri içeren liste yüklemeden en az bir gün önce gideceği İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilir.
14- Canlı hayvanların hak sahibi genç çiftçilere teslimi, İl/İlçe Müdürlüklerince usulüne uygun olarak yapılacaktır. Genç çiftçilere teslim edilecek hayvanlara ait teslim-tesellüm belgesi İl/İlçe Müdürlüklerince düzenlenerek bir sureti nakliyeciye bir sureti de ivedi olarak Tİ GEM’ e gönderilecektir.
15- Genç çiftçinin mücbir sebepten dolayı teslim tarihinde ve yerinde olmaması durumunda, hayvanlar genç çiftçinin onayı ile birinci derecede akrabasına İl/İlçe Müdürlüğünce teslim edilir.
16- Tİ GEM, sözleşme konusu olan hayvanları teslim süresi içinde genç çiftçinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine teslim eder. Hayvanların İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilinceye kadar oluşabilecek bütün sorumluluk TİGEM’e aittir. Teslimattan sonra TİGEM’in sorumluluğu sona erecektir.
17- Hayvanların nakliyesinden kaynaklanan sorunlar İl/İlçe Müdürlüğü yetkililerince teslim esnasında rapor/tutanak altına alınır ve en kısa sürede TİGEM’e bildirilir. Gereği TİGEM tarafından protokol kapsamında yerine getirilir.

TİGEM koyun alma sözleşmesinde  Genç çiftçiye sözleşme kapsamında toplam 34 baş (32 dişi, 2 erkek), 8-24 aylık, Akkaraman, Morkaraman, Hemşin, İvesi, Kıvırcık, Karayaka, Merinos, Turcana vb. ırklarda koyun verilecektir.

ETİKETLER:
Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. ilhan dedi ki:

  Ağrı neden yok

 2. Ülkü dedi ki:

  Neden aracı firma var. Zaten firma işin içine girdimi çiftçinin vay geldi haline. Saygı değer buyuklerim bu durumda çiftçi mi kazanır yoksa aradaki firmalarmi. Taşeron işten çıktım hayvancılık yapmak için yine arada firmalar. Hep zenginmi kazansın fakir kazanmasinmi

 3. oktay dedi ki:

  Verenin bi yüzü vermeyen iki yuzu

 4. Burak dedi ki:

  Niğde nerede boyle is olurmu YA

 5. mehmet damar dedi ki:

  Yaziklar olsun Adana ve bircok ilde ciftci yokmus demek. Turkiyenin gercek sahibi yokmus demek. Neden noter huzurunda tespit yapilmiyor anlayamadim…

 6. Ramazan dedi ki:

  Neden niğde yok

 7. Nergiz dedi ki:

  Teminat olarak

BİR YORUM YAZ