Haber Bankam

2018 Hayvancılık ve Tarım Desteklemeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

2018 Hayvancılık ve Tarım Desteklemeleri Resmi Gazete’de Yayımlandı
 • 0 YORUM
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, Ortalama: 5,00 out of 5)
  Loading...

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2018/21) 08/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğname aşağıdaki desteklemeleri içeriyor.

Buzağı desteklemesi; Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı, Bakanlık kayıt sisteminde doğduğu işletmenin ve anasının kaydı bulunmalıdır.

Malak desteklemesi

Anaç manda desteklemesi

 1. Malaklar, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.
 2. Malaklar, küpelenmiş, doğduğu işletme TÜRKVET’e kayıt edilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

Desteklemesinden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 2/11/2018 tarihi itibari ile 15-90 ay (15-90 ay) arasında olmalıdır. (Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar desteklemeden yararlandırılmaz.)

 1. Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dâhil), üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 1/9/2018-2/11/2018 tarihleri arasında başvurur. Birliklerce alınan başvurular 1/12/2018 tarihine kadar KKBS’ye kaydedilir.
 2. Birlikler, 1/12/2018 tarihini müteakip 5 gün içerisinde başvuran üyelerin listesini il/ilçe müdürlüğüne iletir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

Çiğ süt desteklemesi

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi

Arılı kovan desteklemesi; Arıcılık işletmesi, en az 30 en fazla 1000 adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.

Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi; Damızlık ana ve ana arılara ait bilgiler, satış yapan üreticiler tarafından AKS’ye girilir. Damızlık ana arı ve ana arılar en geç 28/9/2018 tarihine kadar satın alınır. Satış, satış belgesi ile belgelendirilir. (Bayi tarafından kesilen faturalar kabul edilmez.) Satış belgesinde; damızlık ana/ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, damızlık ana/ana arı sayısı, fiyatı, tarihi belirlenir.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

Sürü Yöneticisi Çoban istihdam desteği

Desteklemeden yararlanacak işletme, en az iki yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olur. İşletme ve işletmedeki hayvanlar TÜRKVET’te kayıtlı olur. Hayvan sayısının tespitinde 2/11/2018 tarihinde TÜRKVET’ten alınan yedek liste verileri esas alınır.

b) Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Çobanın otlattığı sürüdeki hayvan sayısı en az iki yüz ve üzeri anaç küçükbaş hayvandan oluşur. İşletme ve hayvan sayısı tespitinde TÜRKVET kayıtları esas alınır.

c) Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını taşıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuruda bulunabilir.

ç) Çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az altı ay süreyle yatırılmış olmalıdır.

d) Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini (2018 yılı), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; istihdam edilen çoban için çalıştığı işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, işletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, köy-mahalle sürüsü çobanları ise aynı Kanun kapsamında isteğe bağlı veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yatırır.

e) Hayvancılık işletmesi bulunmayan veya fiilen çobanlık yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar (köy-mahalle sürülerinin çobanları hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar, işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve on sekiz yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:

a) Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Sürü yöneticisi sertifikası,

3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam ediliyor ise, iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürülerini otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sahibi/işletme sahibinin eşi/birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi,

4) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu, 6121.12 Çoban (küçükbaş hayvan) koduna haiz sigortalılık hizmet döküm belgesi olmalıdır. Bu belgenin eksik olması halinde de başvurular kabul edilir, tamamlanması için 18/1/2019 tarihine kadar süre tanınır.

b) Başvurular 1/6/2018-31/12/2018 tarihleri arasında yapılır.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;

a) Destekten yararlanacak işletmede, çobanın fiilen sürünün başında olup olmadığı ve sürüyü oluşturan hayvan varlığı yönünden yerinde tespit yapılır. Tespitler en az iki personel tarafından yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin tespitleri, göçer olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne tespit için başvurur, hazırlanan tespit tutanakları göçer yetiştiricinin destek başvurusunu yaptığı il müdürlüğüne gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.

c) Alınan başvurularla ilgili tespitlerin tamamlanmasını müteakiben il/ilçe müdürlükleri Çoban İstihdam Desteği Modülü’ne (HİBS) veri girişlerini 2/11/2018 tarihinden sonra yapar ve kaydeder, belgeleri tam olanların verilerini onaylar. Onaylanan işletmelere ilişkin İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 21/1/2019 tarihinden itibaren 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

2018 hayvancılık ve tarım desteklemeleri resmi gazete sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Düve alım desteği

Yetiştirici işletmesine en az 20 baş düve satın almış olacaktır.

Destek miktarı, düve alım bedelinin %30’u kadardır. Destek miktarı düve başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %30’undan fazla olamaz.

 Destek kapsamında alınan düveler, 2 yıl süre ile satılamaz. Zorunlu nedenlerle işletmeden ayrılan (ölüm, mecburi kesim) hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, aynı sayıdaki hayvan işletmeye konulur. Düvelerin iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin almak şartıyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere, düvelerin işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

Besilik erkek sığır (manda dâhil) desteklemesi

 1. Erkek sığırlar yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış, 1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır.
 2. Sığırlar, erkek, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kilogram olmalıdır.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

Atık desteği

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

Programlı aşı ve küpe uygulamaları

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi

 1. c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.
Irk İl Toplam Desteklenecek Hayvan Sayısı (Baş/Arılı Kovan)
 Boz Sığır Irkı Edirne,  Bursa,  Balıkesir,  Çanakkale, Kocaeli 2.500
Boz Sığır Irkı (Pedigrili Koruma Desteği) Edirne,  Bursa,  Balıkesir,  Çanakkale, Kocaeli 500
Yerli Kara Sığırı Ankara,    Antalya,    Çankırı,    Konya, Karaman 3.000
Yerli Kara Sığırı (Pedigrili Koruma Desteği) Ankara, Çankırı, Konya, Karaman 500
Yerli Güney Sarısı Sığırı Adana, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş,   Şanlıurfa,   Mersin, Osmaniye 3.000
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı Erzurum, Kars, Artvin 1.000
      Kilis Sığırı(Güney Anadolu Kırmızısı)

   Hatay, Şanlıurfa, Mersin 2.000
Zavot Sığırı Ardahan, Kars 1.000
Sakız Koyunu İzmir 1.000
Kıvırcık Koyunu Kırklareli 1.000
Gökçeada Koyunu Çanakkale 1.500
Karagül Koyunu Tokat 1.000
Çine Çaparı Koyunu Aydın    500
Hemşin Koyunu Artvin, Erzurum 1.000
Norduz Koyunu Van 1.000
Dağlıç Koyunu Afyonkarahisar, Konya 1.500
Tuj Koyunu Ardahan, Kars    200
Karakaçan Koyunu Balıkesir    200
Kilis Keçisi Kilis, Hatay 1.000
Honamlı Keçisi Antalya, Isparta 1.000
Abaza Keçisi Artvin    500
Kaçkar Keçisi Artvin    500
Osmanlı (Gürcü) Keçisi Ardahan    500
Ankara (Tiftik) Keçisi Siirt, Kırıkkale 1.500
Halep Keçisi Gaziantep, Hatay 1.000
Norduz Keçisi Van    500
İspir Keçisi Rize, Erzurum    500
Mahalli Keçisi Diyarbakır 1.000
Kafkas Arısı Ardahan, Artvin 10.000

Yeni başlatılacak alt projeler ile önceki yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

            Irk ve Proje Sayısı İl ve Proje Sayısı Hayvan sayısı (Baş)
 Akkaraman Koyunu (33) Aksaray   (2),       Ankara (1),     Bingöl   (1), Çankırı (2),         Çorum  (2),       Kayseri (3), Karaman  (2),        Kırıkkale  (1),     Kırşehir  (2), Konya  (4), Malatya  (2), Niğde (5),Osmaniye(1), Tokat (1),Yozgat (4)   207.900
Şavak Akkaraman Koyunu (9) Elazığ (4), Erzincan  (4), Tunceli (1) 56.700
Ankara (Tiftik) Keçisi (6) Ankara (5), Siirt (1) 37.800
Dağlıç Koyunu (1) Afyonkarahisar (1) 6.300
Eşme Koyunu  (1) Uşak (1) 6.300
Güney          Karaman        Koyunu  (3) (Karakoyun) Mersin (3)     18.900
Hemşin Koyunu (4) Artvin (4) 25.200
Honamlı Keçisi (3) Antalya (2), Burdur (1) 18.900
 

İvesi Koyunu (11)

Adana (1), Adıyaman (1), Gaziantep (2), Kilis (1),

Mersin  (2), Osmaniye (1), Şanlıurfa  (3)

 

69.300

Kangal Akkaraman Koyunu (8) Sivas (8) 50.400
 

Karacabey Merinosu Koyunu (4)

Balıkesir (1), Edirne (1), Tekirdağ(1), Çanakkale (1)  

25.200

Karayaka Koyunu (8) Ordu (2), Sinop (1), Tokat (2), Trabzon (2),           Giresun (1)

 

 

50.400
Karakaş Koyunu  (3) Diyarbakır (3) 18.900
Karya Koyunu (3) Aydın (1), Denizli  (2) 18.900
kıl Keçisi (26) Adana (2), Adıyaman (1), Amasya (1),Antalya(1),   Aydın   (1),   Burdur   (1), Çanakkale  (2),  Çorum     (1), denizli(1), Diyarbakır   (1),    Isparta    (1),    İzmir  (1),Kahramanmaraş (2),

Karaman (1),Konya(1),Mersin  (2), Muğla (1), Niğde (1),

Osmani

163.800
 

Kıvırcık Koyunu (9)

Aydın       (1),     Balıkesir (1),     Bilecik      (1),

Bursa  (1), İzmir (1), Kırklareli (1),

Manisa (2), Yalova (1)

 

56.700

Kilis Keçisi (4) Gaziantep  (2), Kilis (2) 25.200
Koçeri Koyunu (2) Batman (2) 12.600
Maltız Keçisi  (2) İzmir (1), Kırklareli (1) 12.600
Morkaraman Koyunu (12) Ağrı  (2), Bingöl (5), Erzurum (2),

Elazığ (1),Muş (1), Kars (1)

 

75.600

Orta Anadolu Merinosu Koyunu (7) Ankara  (2),        Eskişehir  (2), Karaman  (2),

Konya (1)

 

44.100

Ramlıç Koyunu  (3) Afyonkarahisar (1), Eskişehir  (2) 18.900
 

Pırlak Koyunu (6)

Afyonkarahisar (2), Antalya (1),

Eskişehir (1),Kütahya  (2)

 

37.800

Pırıt Koyunu (2) Isparta  (2) 12.600
Sakız Koyunu  (2) Çanakkale (1), İzmir  (1) 12.600
Şam Keçisi (2) Hatay (1), Kahramanmaraş (1) 12.600
Zom Koyunu  (2) Diyarbakır (2) 12.600
Türk Saanen Keçisi (3) Çanakkale (2), İzmir (1) 18.900
Tahirova Koyunu  (1) Çanakkale (1) 6.300
TOPLAM 1.134.000
Anadolu Mandası (18) Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bartın,Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Giresun,İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Muş,Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat  

30.000

Üye yetiştiricilerden kesinti

Hizmet Bedeline Konu Destek Oran (%)
Koyun- Keçi Desteğinde %3’ü il birliklerine, bu bedelin içinden %5’i Merkez Birliğine
Buzağı/Malak/Manda Desteğinde %3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden %5’i Merkez Birliğine,
Arıcılık Desteğinde %3’ü il/ilçe birliklerine, bu bedelin içinden % 10’u Merkez Birliğine
Süt Primi Ödemesinde Üretici veya Yetiştirici Birliği üzerinden yapılan desteklemelerde %3’ü il/ilçe üretici, il yetiştirici birliklerine bu bedelin içinden % 5’i Merkez Birliğine,
Süt Primi ve Buzağı/Malak/Manda Ödemesinde Kooperatifler üzerinden yapılan desteklemelerde %3’ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i Merkez Birliğine,
Besilik Erkek Sığır Destekleme Ödemesinde Üretici Birliği üzerinden yapılan desteklemelerde %3’ü il/ilçe üretici birliğine, bu bedelin içinden % 5’i Merkez Birliğine,

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180508-5-1.pdf linkinden ekleri inceleyebilirsiniz.

BİTKİSEL ÜRETİM İLAÇ DESTEKLEMESİ

MADDE 5 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları aşağıda yer almaktadır.

    Örtüaltı (paket):520 TL/da                                                                   Açık alanda (paket):100 TL/da

 

ÜRÜN

BİYOLOJİK MÜCADELE

DESTEK MİKTARI (TL/da)

BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEK MİKTARI (TL/da)

Örtüaltı (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak) 400 120 (Feromon+Tuzak)

60 (Yalnızca Feromon)

Turunçgil 50 50 (Feromon+Tuzak)

30 (Yalnızca Feromon)

Domates (Açıkta) 50 (Feromon+Tuzak)

30 (Yalnızca Feromon)

Elma 50
Bağ 50
Zeytin 33
Kayısı 50
Nar 50
Ayva 50
Armut 50
Şeftali 50
Nektarin 50

2018 BAŞVURU TARİHLERİ

MADDE 6 – (1) 1/1/2018 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin ürün bazında son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir.

a) Kayısı için: 29/6/2018,

b) Ayva, Armut ve Elma için: 27/7/2018,

c) Bağ için: 31/8/2018,

ç) Açıkta domates ve zeytin için: 5/10/2018,

d) Turunçgil ve nar için: 26/10/2018,

e) Şeftali ve Nektarin için: 6/7/2018,

f) Örtüaltı için: 31/12/2018,

tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurulur.

Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ